برنامه پایه اول
   
 
برنامه پایه سوم ریاضی
   
 
برنامه پایه دوم
   
 
برنامه پایه چهارم
   
برنامه یک شنبه 93/7/6
 

زنگ

405

406

407

408

1

فیزیک

زبان

ریاضی

شیمی

2

زبان

دیفرانسیل

زمین شناسی

دینی

3

دینی

فیزیک

شیمی

زبان

4

 

 

زبان

 

5

 

 

زیست شناسی