جزوات شیمی چهارم

جزوه شیمی مبحث تعادلهای شییایی
جزوات شیمی 2 را از لینکهای زیر می توانید دریافت کنید.
                                       بخش 1                     بخش 2                       بخش 3                           بخش 4                                          بخش 5
پاسخ بخش 2 جدول تناوبی را می توانید از اینجا دریافت کنید.
جزوه بخش 2 جدول تناوبی را می توانید از اینجا دریافت کنید.
پاسخ سوالات سینیتیک را می توانید از اینجا دریافت کنید.
پاسخ سوالات استوکیومتری را می توانید از اینجا دریافت کنید.