جهت مانوس شدن دانش آموزان به قرآن کریم و فهم قرآن جلسات قرآن کریم توسط مربیان قرآنی مدرسه دکتر مصاحب برگزار می گردد و این جلسات همراه با شور و اشتیاق در دانش آموزان جهت یادگیری قرآن می گردد.این جلسات دو روز در هفته خارج از ساعات درسی دانش آموزان برگزار می گردد و آموزشهایی از قبیل رو خوانی ، ترتیل ، مفاهیم ، تفسیر و صوت و لحن داده میشود.